Kontakt

På Klintegården arbejdes der med tre faser i borgernes forløb: Indflytningsfasen, Mellemfasen og Udflytningsfasen.

Borgerne i udslusningsboligerne, er i udflytningsfasen. Nogle tager selv initiativ til at rykke til denne fase, mens andre rykker på baggrund af en vurdering fra kontaktpersoner, sagsbehandler og ledelse. Det er en proces, der kan tage år, da der er mange aspekter forbundet med at påbegynde en tilværelse væk fra Klintegårdens rammer.

Det gennemgående fokus her er, at borgeren bliver klar til at flytte fra Klintegården. Medarbejderne har en faciliterende rolle, der bidrager til at øge borgernes selvstændighed i højere grad, end en mere instruerende eller assisterende form ville gøre.

I det daglige benyttes MI (den motiverende samtale) som redskab til at klarlægge både potentialer og ambivalens hos borgeren. Ved aktivt at stille spørgsmål støtter kontaktpersonen borgeren i at forestille sig en anden fremtid end det at bo på Klintegården, at visualisere drømmen om ’livet efter Klintegården’ og at udforske hvad det er, der hindrer borgeren i at komme videre.

Der arbejdes konkret med bl.a.:

  • at borgeren opsøger og bruger lokal kultur og fritidsaktiviteter i den by eller det område, som han/hun skal flytte til
  • at borgeren vænner sig til at have ”personalekontakt’ i mindre omfang, da dette ved udflytning bliver virkeligheden
  • at borgeren bliver afklaret i forhold til, hvad han/hun kan gøre selv, og hvad han/hun kan gøre med hjælp fra sit netværk

Ved det årlige statusmøde mellem borger, sagsbehandler, kontaktperson, leder og evt. andre samarbejdspartnere, udveksles tanker om fremtidig boform med fokus på borgerens ønsker og drømme for anden boform samt udfordringer i forhold til at kunne nå det mål.

Når en borger flytter fra en udslusningsbolig, er kan den tilknyttede kontaktperson følge borgeren i den første periode via § 85-støtte. I denne periode arbejdes der typisk med afklarende spørgsmål som fx:

  • Blev det umiddelbart som jeg havde forestillet mig med hjælp fra netværk?
  • Er der brug for, at jeg sammen med kontaktpersonen taler med de nye samarbejdspartnere (fx værested eller distriktspsykiatrien) og forsøger at lave nye aftaler, der kan blive gode rammer for mit ’nye’ liv.
  • Hvilke behov har jeg, som ikke er dækket, og hvordan kan jeg sikre, at de bliver dækket?

Fraflyttede borgere opfordres til at holde kontakten til både medarbejdere og beboere på Klintegården, dels for at vedligeholde deres sociale netværk og dels for at bidrage med erfaringsudveksling og positive fortællinger til andre, som ønsker at flytte fra Klintegården.

Der afholdes flere arrangementer årligt, hvor tidligere beboere er velkomne.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Klintegaarden/Maalgrupper-og-metoder/Udslusning