Kontakt

Aktiviteter og beskæftigelse

Skibbyhøj kan tilbyde et aktivt fritidsliv, som en værdifuld og virkelighedsorienteret almindelig hverdagsfunktion. Samtidig udgør det en vigtig mulighed for, at beboeren kan udvikle en række af de funktioner og færdigheder, der kan være mangelfuldt udviklede eller forstyrrede, hvilket er karakteristisk for mange af beboerne. Kun et fåtal af beboere har ressourcer og færdigheder til at kunne deltage på lige fod med andre i lokale aktivitetstilbud. Alternativet kan let blive, at beboeren isolerer sig. Behandlingsindsatsen går her på at afsøge interesser, motivere, træne færdigheder, gå med, fastholde og vedligeholde færdigheder.

Værkstedstilbuddet på Skibbyhøj indgår også som et muligt udviklingsområde. Beboergruppen har brug for tilbud i hverdagen der tilgodeser behovet for: Noget at stå op til om morgenen, samvær med andre om meningsfyldte og/eller målrettede aktiviteter, at kunne udfylde en arbejdsfunktion, at kunne bruges til noget, at kunne deltage i aktiviteter, der fremmer selvværdsfølelsen, at få struktur på sin dagligdag, at få en forudsigelig hverdag, at kunne mestre et job eller en funktion, at undgå nederlag, at lære noget nyt, at træne stabilitet, at have mulighed for at udvikle nye færdigheder i andre sammenhænge, både personlige, praktiske og sociale, at have et arbejdsliv, at der stilles krav til en, at kunne tjene sine penge selv osv.

Mulighederne for beskæftigelse er beskrevet andet sted, men det er her væsentligt at påpege rationalet bag dette tilbud. Det er af væsentlig betydning for den enkelte beboers mulighed for udvikling, at der er et varieret og fleksibelt tilbud om daglig beskæftigelse.

 

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Aktiveteter-og-beskæftigelse