Kontakt

Målgruppe og metoder

Målgruppe:

Unge voksne mellem 18 og 35 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne og psykosociale problemer. Som i en periode af deres liv, har behov for støtte og træning til udvikling af færdigheder til, at mestre en så selvstændig tilværelse som muligt. Beboerne kommer typisk hjemmefra forældrene.

Metoder:

På Botilbuddet Parkvej arbejder vi ud fra den recoveryunderstøttende og relationspædagogiske tilgang. Vi tror på at alle mennesker kan udvikle sig.  

Vi tager udgangspunkt i, at hvis mennesker skal udvikle sig positivt, har de brug for at blive set, hørt og forstået. Herefter kan vi give den enkelte ”tilpas” – men ikke for store – forstyrrelser”. Vi samarbejder ud fra beboerens præmisser, med indlevelse i den enkeltes situation. Set ud fra det hele menneske. Der vil her være fokus på den enkeltes beboers ressourcer og udviklingsmuligheder.


  • Vi arbejder med socialfærdighedstræning for at optræne, udvikle og fastholde personlige og sociale færdigheder. Færdighedstræningen foregår gennem samtale med støtte og kontaktpersonen i forhold til træning af individuel problemstilling, og i relation med øvrige beboere i bofællesskabet. Ved at anvende social færdighedstræning opnår vi at beboeren får styrket sine sociale kompetencer og ressourcer. Vi mennesker udvikler os i relationen til andre mennesker. Det betyder, at den enkelte beboer også udvikler sig igennem sin relation til os, med de fælles oplevelser og erfaringer, vi får. Den pædagogiske indsats tager altid udgangspunkt i den enkeltes muligheder og ressourcer. Vi møder beboeren, dér hvor han eller hun er i livet lige nu. Det er en forudsætning for en tæt og meningsfuld relation, som igen er en forudsætning for udvikling. Det er vigtigt for os at skabe et tillidsforhold, som bygger på en anerkendende tilgang.

  • Vi arbejder med den værdsættende samtale. Vi tror på at det enkelte menneske kan udvikle sig. Det er en dybt forankret anerkendelse af, at intet er statisk, og at det vi ser lige nu er et øjebliksbillede, dvs. at alle uanset den aktuelle situation, alder mm. kan udvikle sig. Vi arbejder ud fra at den enkelte beboer oplever at være en central og aktiv medspiller, som altid involveres, når indsatsen drøftes og der tages beslutninger. At beboeren har selvbestemmelse, og ret til at bestemme over eget liv.

  • Vi arbejder anerkendende og ressource fokuseret, med respekt for den enkeltes egen tænkning og oplevelse. Vi har i samarbejde med den enkelte beboer fokus på det, der igangsætter eller befordrer udvikling og dermed fjernes fokus fra "det der er galt og ikke fungerer" Metoden bibringer den enkelte beboer, større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i ens tilværelse, skole/beskæftigelse/ socialt og samfundsmæssigt.

Resultater:

Ved indflytningen taler vi med beboeren om hvilke ønsker, håb, drømme og fremtidsplaner vedkommende har. Vi taler om, hvad det langsigtede mål for opholdet på Botilbud Parkvej 10-12 er med afsæt i den kommunale handleplan. Som udgangspunkt arbejdes der med de 10 dimensioner som præsenteres for beboeren: Netværk, fritidsinteresser, beskæftigelse/ meningsfuld aktivitet, økonomi, praktisk hverdagsliv, misbrug, sundhed og trivsel, bolig, mestringsstrategier og sociale kompetencer. Kompasset udfyldes sammen med kontaktpersonen, eller dele af den afhængig af, hvad beboeren skønner relevant og kan overskue. Der scores på skala fra 1 til 10 i de enkelte dimensioner. De enkelte dimensioner beskrives nærmere i beboerens udviklingsplan. Beboeren og kontaktperson(er) samarbejder om at skrive planen. Status/ evaluering beskrives, der opstilles kort og langsigtede mål samt handleanvisning både for beboeren og personalet. 2-3 fokusområder vælges inden for de første 3 måneder efter indflytning.

Der arbejdes kontinuerligt med de opstillede SMARTmål, der er sat i den socialpædagogiske handleplan. Der er skriftlig såvel som mundtlig opfølgning på effekten sammen med beboeren. Den skriftlige opfølgning foregår via elektronisk klientjournal EKJ, og ligeledes via den socialpædagogiske handleplan. Arbejdet med de konkrete mål dokumenteres i EKJ. Beboer og kontaktperson holder ugentlige kontaktpersonssamtaler og evaluerer/ evt. justerer mål og handleanvisninger, desuden afholdes jævnligt kontaktteammøder, hvor det primære personale, beboeren er tilknyttet, også deltager. Evaluering og aftaler dokumenteres i EKJ og beboerens ugeskema afspejler, hvilke fokusområder, der især arbejdes med. Mindst hver 6. måned afholdes internt statusmøde, hvor beboer og kontaktperson fremlægger udviklingsplanen med henblik på status over det sidste halve års udvikling. Afdelingsleder og andre relevante personer deltager, - efter beboeren ønske. Kort og langsigtede mål evalueres og evt. ændringer synliggøres i forandringskompasset. Der aftales evt. nye fokusområder og handleanvisninger. Ved eksterne statusmøder med sagsbehandler bliver udviklingsplanen også gennemgået.


Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Psykiatrien-Frederikssund/Skibbyhoej/Parkvej-12/Maalgruppe-og-metoder